''B'' and ''C'' litter of Caen Morhen

Litter ''B''

*23. 05. 2005

Pitlochry's Samuel x Choice Legenda Belfast Midas

Males

Beryl Mo Caen Morhen                                                

Belen Caen Morhen

Bracken Caen Morhen

Beith Caen Morhen  

                               

Females

Brigantia Caen Morhen-she stayed in the kennel Caer Dallben

Beena Caen Morhen

Barraga Caen Morhen

Bellea Caen Morhen

Brigid Caen Morhen

Litter ''C''

*05. 01. 2008

ICh. MultiCh. Thelonius Sagittarius x Brigantia Caen Morhen


Males

Conchor Caen Morhen                                                

Cadwick Caen Morhen

Cavan Caen Morhen

Corann Caen Morhen

Conway Caen Morhen

 
 
 
 

Females

Cordelia Caen Morhen-she stayed in the kennel Caer Dallben

Coventina Caen Morhen

Caitlin Caen Morhen

Ceara Caen Morhen

Ciara Caen Morhen

Cinnia Caen Morhen